Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ubytovací řád a pokyny pro ubytování
 
Vážení a milí hosté, vítáme Vás a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu a předem Vám děkujeme za jejich dodržování:
 
 • Po příjezdu hosti předloží pověřené osobě svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti, pro zápis do knihy ubytovaných. Po zaznamenání údajů budou předány 2 ks klíčů od objektu.
 • V den příjezdu je host povinen složit kauci ve výši 2000 Kč,- za případné škody na zařízení způsobené hosty, Po předání objektu bude v den odjezdu kauce vrácena. 
 • Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.
 •  V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokoji není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně. 
 •   Host užívá objekt po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem domluvena jinak, příjezd 1. den je stanoven od 15.00 hodin a ukončení pobytu nejpozději do 10.00 hod. posledního dne. Do této doby je ubytovaný povinen objekt uvolnit. Neučiní-li tak, jsme oprávněni účtovat mu pobyt za další den.
 • Host odpovídá za škody způsobené jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami, jemu svěřeným do péče. Případně takto vzniklé škody je klient povinen hradit na místě. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. Klient má za povinnost bezodkladně ohlásit příp. předchozí škody na pokoji, či na jeho zařízení. Pokud tak neučiní, má se za to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. 
 •  V celém objektu je zákaz kouření.
 •  Po dobu pobytu udržuje čistotu a pořádek.
 •  V den odjezdu je host povinen předat objekt v čistém a uklizeném stavu, včetně inventáře a klíčů pověřené osobě.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady. 
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v prostorách objektu a v blízkosti kamen na tuhá paliva, jsou –li v provozu. 
 • V případě použití kamen na tuhá paliva dbejte, aby v blízkosti kamen nebyly předměty (např. oděvy), které by mohly vzplát, nebo se teplem poškodit.
 • Odpadky vhazujte do pytlů – košů, naplněný pytel zavažte (do koše vložte nový) a odvezte do kontejneru určený pro odpad umístěný u Obecního úřadu Přední Výtoň.
 • V domě pro uschování např. jízdních kol, lyží, můžete využít technickou místnost, která se nachází v přízemí za druhými vstupními dveřmi.
 • V době zimní sezóny se nepohybujte v lyžařských botech po objektu (schodiště, pokoje), jak z důvodu možnosti úrazu, tak poškození podlahových krytin.
 •